logo

Privātuma politika — www.algas.lv


 1. Ievadnoteikumi
 2. Definīcijas
 3. Personas datu apstrādes un drošības principi
 4. Personas datu apstrāde, sniedzot pakalpojumus Tīmekļa vietnē
 5. Datu subjektu tiesības1. Ievadnoteikumi

Organizācija Alma Career Latvia (iepriekš CV-Online Latvia) jau ilgstoši sniedz pakalpojumus darba tirgū strādājošajām struktūrām. Alma Career Latvia stratēģiskais mērķis ir nodrošināt finanšu un ekonomisko stabilitāti, uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, veidot labas attiecības ar partneriem un celt uzņēmuma reputāciju.

Šo mērķu sasniegšana ir atkarīga no pārvaldības kvalitātes uzlabošanās, kā arī sniegto pakalpojumu, kuros izmantotas jaunākās datorizētās procedūras, kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanas. Mēs izprotam, ka personas datu drošība un aizsardzība ir neatņemama informācijas tehnoloģiju izmantošanas daļa.

Alma Career Latvia Drošības politika nosaka nepieciešamos un ekonomiski atbilstošos pasākumus, lai aizsargātu informācijas sistēmas, personu un īpašuma vērtības un izmantoto tehnoloģiju sistēmās ieviestu drošības mehānismus.

Alma Career Latvia vadība ir atbildīga par risku pienācīgu novērtēšanu un to efektīvu pārvaldību, lai nodrošinātu organizācijas pienācīgam darbam būtisko vērtību aizsargāšanu. Primārais šādu risku pārvaldības mērķis ir novērst drošības incidentus, risināt tos un atgūties pēc tiem.

Lai aizsargātu uz iekšējo drošību attiecināmās vitālās vērtības, mēs sadarbībā ar speciālistiem esam īstenojuši drošības pasākumus, kas ir pielāgoti organizācijas jaunākajām zināšanām un vajadzībām. Tos sagatavojot, mēs ieviesām tehniskus un organizatoriskus pasākumus, uz kuru īstenošanu tiekties:


 • nodrošināt pārvaldības sistēmu pieejamību, viengabalainību un uzticamību, izmantojot mūsdienīgākās informācijas tehnoloģijas;
 • aizsargāt sensitīvus komercdatus un personas datus, lai tie nepazustu, netiktu bojāti, nozagti, pārveidoti vai iznīcināti, un saglabāt apstrādāto datu konfidencialitāti;
 • noteikt un novērst iespējamās problēmas un traucējumu avotus.


Tādēļ uzņēmums Alma Career Latvia ir veicis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai spētu nodrošināt personas datu apstrādes drošības līmeni (tai skaitā novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību dokumentāciju), un ir izstrādājis regulāri atjaunojamu drošības projektu, kas definē mūsu uzņēmuma informācijas sistēmas apdraudējumu un risku novēršanai un minimizēšanai nepieciešamo drošības pasākumu tvērumu un darbības metodi.


Alma Career Latvia Datu subjektu personas datus apstrādā tikai saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu Personas datu apstrādes likums par personas datu aizsardzību un Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu 2016/679 (ES) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK par personas datu aizsardzību. CV-Online Latvia ir personas datu pārzinis.


Alma Career Latvia ir izdevis dokumentu, kas ietver personas datu apstrādes pamatnosacījumus, sniedzot pakalpojumus tīmekļa vietnē www.algas.lv (turpmāk - „Tīmekļa vietne"). Alma Career Latvia patur tiesības šo dokumentu mainīt un papildināt, nekavējoties par to informējot savus uzņēmējdarbības partnerus, par jebkādām izmaiņām paziņojot Tīmekļa vietnē un norādot datumu, no kura šīs izmaiņas stājas spēkā. Visas tiesības, kas nav skaidri aprakstītas šajā dokumentā, regulē Alma Career Latvia. Vispārīgie noteikumi un nosacījumi un piemērojamie Latvijas Republikas tiesību akti.

Šis dokuments atbilst piemērojamajiem nosacījumiem, ko nosaka:


 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 (ES) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK par personas datu aizsardzību (turpmāk - „Regula");
 • Fizisko personu datu aizsardzības likums par personas datu aizsardzību (turpmāk - „Likums");
 • Slovākijas Republikas tiesību aktu krājuma Likums Nr. 351/2011 par elektroniskajiem sakariem, ar grozījumiem;
 • Slovākijas Republikas tiesību aktu krājuma Likums Nr. 22/2004 par elektronisko komerciju un grozījumiem un papildinājumiem Likumam Nr. 128/2002 par iekšējā tirgus valsts kontroli patērētāju aizsardzības jautājumos un dažu likumu grozījumiem, kas grozīti ar Likumu Nr. 284/2002 ar grozījumiem.


Privātuma politika vienmēr pieejama www.algas.lv

2. Definīcijas

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu ("datu subjekts"); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, ident‹›ifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem;

Datu subjekts ir persona, ar kuru personas dati ir saistīti;

Pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus; ja šādas apstrādes nolūkus un līdzekļus nosaka ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, pārzini vai tā iecelšanas konkrētos kritērijus var paredzēt Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos;

Klients ir fiziska vai juridiska persona, kas izmanto vai plāno izmantot Tīmekļa vietnes sniegtos pakalpojumus.

Kādus personas datus mēs jums prasām un kādēļ tos apstrādājam?

Lai atbilstoši spētu īstenot jūsu pasūtījumu un sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, mums nepieciešams zināt Datu subjekta e-pasta adresi, jo pakalpojumus sniedzam, izmantojot elektronisko saziņu.


3. Personas datu apstrādes un drošības principi

Personas dati:


 • attiecībā uz Datu subjektu jāapstrādā likumīgi, godprātīgi un pārredzamā veidā („likumīgums, godprātība un pārredzamība");
 • tiek vākti konkrētam, skaidram un likumīgam mērķim. To turpmāko apstrādi neveic ar minēto mērķi nesavienojamā veidā („nolūka ierobežojumi");
 • tiek apstrādāti tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā („datu minimizēšana");
 • ir pareizi un nepieciešamības gadījumā aktualizēti; jāveic visi saprātīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti („precizitāte");
 • tiek apstrādāti tādā veidā, kas pieļauj personas identifikāciju tik ilgi, līdz tiek sasniegts attiecīgās personas datu apstrādes mērķis („glabāšanas ierobežojums");
 • tiek apstrādāti, nodrošinot atbilstošu drošību, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus („integritāte un konfidencialitāte").


Pārzinis ir atbildīgs par atbilstību iepriekš izklāstītajiem principiem, un tam ir jāspēj šo atbilstību uzskatāmi parādīt („pārskatatbildība").

Personas datu apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja ir piemērojams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem:


 • datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • datu apstrāde izriet no uzņēmuma līgumsaistībām ar Datu subjektu vai, ievērojot personas pieprasījumu, datu apstrāde nepieciešama, lai attiecīgu līgumu noslēgtu;
 • apstrāde Pārzinim ir nepieciešama, lai veiktu tiesību aktā noteiktu pienākumu;
 • apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses;
 • apstrāde nepieciešama, lai izpildītu sabiedrības interesēs īstenojamu uzdevumu vai īstenotu oficiālas pilnvaras;
 • apstrāde nepieciešama Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot gadījumus, kad šādas intereses būtiski ietekmē personas, kuras dati tiek apstrādāti, intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.


Pārzinim īpaši ir pienākums:


 • pirms personas datu apstrādes sākšanas noteikt skaidru un nepārprotami definētu personas datu apstrādes nolūku, kam ir jāatbilst Latvijas Republikas konstitucionālajiem likumiem, kā arī starptautiskajiem līgumiem, ko Latvijas Republika ir noslēgusi;
 • noteikt tādus personas datu apstrādes nosacījumus, kas neierobežo likumā noteiktās Datu subjekta tiesības personas datus iegūt tikai paredzētajam vai norādītajam nolūkam; nav pieļaujams personas datus iegūt, norādot citu apstrādes nolūku vai nodarbošanos;
 • nodrošināt, ka apstrādāti tiek tikai tādi personas dati, kuru apjoms un saturs atbilst norādītajam apstrādes nolūkam un kas nepieciešami šī nolūka īstenošanai;
 • nodrošināt personas datu apstrādi un izmantošanu tikai tādā veidā, kas atbilst to iegūšanas nolūkam; dažādos nolūkos iegūtu personas datu apvienošana nav pieļaujama;
 • nodrošināt, ka savāktie personas dati Datu subjekta identificēšanu pieļaujošā veidā tiek apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams apstrādes mērķa sasniegšanai;
 • iznīcināt vai anonimizēt personas datus, kuru apstrādes nolūks vairs nepastāv; kad apstrādes nolūks vairs nepastāv, personas datus drīkst apstrādāt tikai vēsturiskas izpētes, zinātniskas pētniecības, izstrādes vai statistikas nolūkiem nepieciešamajā apmērā. Veicot personas datu apstrādi iepriekšējā teikumā izklāstītajos nolūkos, Pārziņa pienākums ir datus iezīmēt un anonimizēt.


4. Personas datu apstrāde, sniedzot pakalpojumus Tīmekļa vietnē

Tīmekļa vietnes apmeklētāji var ērti salīdzināt savas algas vai pasūtīt algas analīzi atbilstoši nelielā tiešsaistes veidlapā norādītajam ieņemamajam amatam un reģionam.

Tīmekļa vietnes apmeklētāji tiešsaistes algas salīdzināšanas veidlapā var arī ievadīt savu e-pasta adresi. Tā kā Regulas un Likuma ietvaros e-pasta adrese var tikt uzskatīta par personas datiem, ir svarīgi, ka Datu subjekts pirms sava e-pasta adreses iesniegšanas dod savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Datu subjekta e-pasta adrese tiek izmantota Pārziņa veiktās algu salīdzināšanas rezultātu nosūtīšanai reizi ceturksnī. Piekrišanu jebkurā brīdī iespējams atsaukt, vai arī tā zaudēs spēku pēc 1 gada kopš tās sniegšanas dienas un dati e-pasta adreses apmērā tiks dzēsti. Lūdzam savu pieprasījumu atsaukt, savu piekrišanu nosūtot uz e-pasta adresi [email protected] vai mūsu juridisko adresi: Alma Career Latvia, Baznīcas 20/22-30, Rīga, Lv-1010

Kādus personas datus mēs jums prasām un kādēļ tos apstrādājam?

Lai atbilstoši spētu īstenot jūsu pasūtījumu un sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, mums nepieciešams zināt Datu subjekta e-pasta adresi, jo pakalpojumus sniedzam, izmantojot elektronisko saziņu.

Lietotājs var sniegt arī individuālu piekrišanu personas datus izmantot ilgāk nekā 1 gadu. Praksē šie dati tiks izmantoti, lai statistiski sekotu līdzi e-pasta adresi sniegušās personas algas dinamiku, par ko informēsim tikai lietotāju. Šajā gadījumā jūs piekrītat savu personas datu apstrādei uz nenoteiktu laiku. Jūs joprojām jebkurā laikā varat atsaukt piekrišanu savas personas informācijas apstrādei, izmantojot e-pasta paziņojumu par jūsu algu, ko jums nosūtīsim.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir mazi datu faili, kas Tīmekļa vietnes izmantošanas laikā tiek lejupielādēti ierīcē (dators, planšetdators, mobilais tālrunis utt.). Pārzinis sīkdatnes izmanto Tīmekļa vietnes efektivitātes pētīšanai. Sīkdatnes parasti nesatur nekādu informāciju, kas paredzēta atsevišķu personu identificēšanai, tā vietā tās tiek izmantotas, lai identificētu konkrētā ierīcē izmantoto pārlūku. Sīkdatnes var būt pagaidu vai arī sīkdatnē norādīto laika posmu pastāvīgi glabāties ierīcē pat pēc pārlūka aizvēršanas. Šīs pastāvīgās sīkdatnes iespējams pārbaudīt katrā Tīmekļa vietnes apmeklēšanas reizē. Tīmekļa vietnē vācam šādu informāciju: pārlūka veids; adrese, no kuras nonācāt Tīmekļa vietnē; ierīces operētājsistēma un ierīces IP adrese. Dažas sīkdatnes ar nolūku rādīt lietotājam atbilstošākas reklāmas izveido trešās puses reklāmu sistēmas, piemēram, Google Adsense. To iespējams atspējot Google kontā. Datoram iespējams iestatīt atteikšanos no sīkdatnēm, taču šādā gadījumā dažas no lapas funkcijām var nedarboties.

5. Datu subjektu tiesības

Pārzinis veic atbilstošus pasākumus, lai kodolīgā, pārredzamā, saprotamā un viegli pieejamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, datu subjektam sniegtu visu 13. un 14. pantā minēto informāciju un nodrošinātu visu 15.-22. pantā un 34. pantā minēto saziņu attiecībā uz apstrādi, jo īpaši attiecībā uz visu informāciju, kas konkrēti paredzēta bērnam. Informāciju sniedz rakstiski vai citā veidā, tostarp - vajadzības gadījumā - elektroniskā formā. Pēc datu subjekta pieprasījuma informāciju var sniegt mutiski - ar noteikumu, ka datu subjekta identitāte ir pierādīta citā veidā.

Datu subjektam ir tiesības saņemt no pārziņa apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un, ja tiek, datu subjektam ir tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt šādu informāciju:


 • apstrādes nolūki;
 • attiecīgo personas datu kategorijas;
 • personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos izpaudīs, jo īpaši saņēmēji trešās valstīs vai starptautiskās organizācijās;
 • ja iespējams, paredzētais laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai;
 • tas, ka pastāv tiesības pieprasīt no pārziņa datu subjekta personas datu labošanu vai dzēšanu, vai personas datu apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi;
 • tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
 • visa pieejamā informācija par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu subjekta;
 • tas, ka pastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.


Datu subjektam ir tiesības panākt, lai pārzinis bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus datu subjekta personas datus. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, datu subjektam ir tiesības panākt, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.

Datu subjektam ir tiesības Alma Career Latvia pieprasīt dzēst datu subjekta personas datus. Jebkura piekrišana personas datu apstrādei, ko Datu subjekts sniedzis Alma Career Latvia., ir atsaucama. Lūdzam savu iesniegumu nosūtīt uz e-pasta adresi: [email protected]

Uzraudzības iestāde ir Datu valsts inspekcija. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar par jūsu personas datu apstrādi atbildīgo personu: Arnis Šķēls, IT un tehniskā atbalsta daļas vadītājs, e-pasts [email protected]. telefona numurs: (+371) 6 7114248. 
Salīdziniet savu algu Latvijā

Saņemiet bezmaksas personalizētu algu salīdzinājumu.

Salīdziniet savu algu