logo

Vispārīgie noteikumi

SIA „Profesia, spol. s r.o." vispārīgie noteikumi attiecībā uz algu analīzes veikšanu tīmekļa vietnē www.algas.lv

Vispārīgie noteikumi

 1. Uzņēmums SIA „Profesia, spol. s r.o.", kura juridiskā adrese ir: Pribinova 19, 81109 Bratislava, Slovākija, reģistrācijas numurs: 35800861 (turpmāk tekstā "Operators"), ir tīmekļa vietnes www.algas.lv (turpmāk tekstā "Tīmekļa vietne") Operators un tiešsaistes algu analīzes nodrošinātājs (turpmāk tekstā "Algu analīze") Tīmekļa vietnē.
 2. Operators izdod šādus Vispārīgos noteikumus (turpmāk tekstā "VN"), kas nosaka Operatora un Pasūtītāja tiesības un pienākumus, sniedzot un izmantojot Algu analīzi. VN ir līguma, kas noslēgts starp Operatoru un Pasūtītāju, neatņemama sastāvdaļa, ievērojot, ka līgumattiecības starp Operatoru un Pasūtītāju ir nodibinātas, Operatoram apstiprinot Algu analīzes pasūtījumu.
 3. Algu analīze (un tās rezultāti) ir paredzēta tikai Pasūtītāja informēšanai saistībā ar aktivitātēm un tikai tās mērķiem. Pasūtītājs nav tiesīgs ne par atlīdzību, ne bez tās izpaust trešām pusēm datus, kas iegūti, izmantojot Algu analīzi, kā arī izmantot tos citiem mērķiem vai atļaut tos izmantot citām personām. Pasūtītājs bez Operatora iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nav tiesīgs izvietot Algu analīzes rezultātus Pasūtītāja tīmekļa vietnēs vai publikācijās, kopēt vai kā citādi reproducēt Algu analīzes rezultātus, jo īpaši Pasūtītāja produkcijas un pakalpojumu mārketinga mērķiem. Operators ir tiesīgs nesniegt minēto piekrišanu, jo īpaši, ja tam ir pamatotas aizdomas, ka tas var kaitēt viņa tēlam.

Noteikumi, kas regulē Algu analīzes pakalpojuma sniegšanu Tīmekļa vietnē fiziskām personām, kuras nav uzņēmēji

 1. Tīmekļa vietnes apmeklētāji var vienkārši pasūtīt Algu analīzi attiecībā uz noteiktu amatu un reģionu, tiešsaistē aizpildot nelielu veidlapu.
 2. Pirms pasūtījuma apstiprināšanas Tīmekļa vietnes apmeklētājam ir jānorāda savs e-pasts. Tīmekļa vietnes apmeklētājs apliecina savu pasūtījumu, noklikšķinot uz pogas "Pasūtīt".
 3. Algu analīzes pakalpojumi tiek sniegti pret avansa maksājumu. Kad pasūtītā Algu analīze ir apmaksāta, Algu analīze tiek nosūtīta uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi.
 4. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas Pasūtītājam ir iespēja apmaksāt Algu analīzes pakalpojumu, izmantojot vienu no šīm metodēm: Stripe, PayPal sistēmu.
 5. Algu analīze tiek nodrošināta, ievērojot iepriekš minētos noteikumus tikai fiziskām personām, kas nav uzņēmēji.
 6. Operators nav atbildīgs par jebkuru tiešu vai netiešu kaitējumu, kas radies Algu analīzes rezultātā. Operators dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Algu analīzes rezultāti tiek apstrādāti pamatojoties uz ticamiem, pareiziem un reālai situācijai atbilstošiem datiem; tomēr tas negarantē Algu analīzes absolūtu precizitāti un pilnīgumu. Algu analīze pēc dabas ir statistiska.

Noteikumi, kas regulē Algu analīzes pakalpojuma sniegšanu Tīmekļa vietnē juridiskām personām - uzņēmējiem

 1. Lai izmantotu jebkuru no pakalpojumiem, Pasūtītājam ir jāreģistrējas Tīmekļa vietnē. Reģistrācija notiek, pasūtot Algu analīzi un aizpildot pasūtījuma veidlapu. Aizpildot pasūtījuma veidlapu, Pasūtītājs izveido savu tiešsaistes kontu, kas tiek aizsargāts ar unikālu lietotājvārdu un paroli; pieteikšanās parole tiek nosūtīta uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi. Pasūtītāja pienākums ir sargāt savu lietotājvārdu un paroli no ļaunprātīgas izmantošanas un neizpaust to trešām personām.
 2. Turpmākās Operatora Algu analīzes var pasūtīt, izmantojot tiešsaistes kontu, izņemot gadījumus, kas Pasūtītājs iesniedz pasūtījumu rakstveidā (ar vēstuli, e-pastu) vai pa tālruni.
 3. Pasūtījumam ir jāiekļauj vismaz:
  • Uzņēmuma nosaukums un/vai Pasūtītāja uzņēmuma juridiskais statuss,
  • Adrese rēķinu nosūtīšanai vai arī Pasūtītāja pasta adrese,
  • Pasūtītāja uzņēmuma reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja numurs un/vai PVN maksātāja numurs,
  • Pasūtītāja kontaktinformācija (tālruņa numurs, fakss, e-pasts),
  • Pasūtītā pakalpojuma veids.
 1. Pēc pasūtījuma iesniegšanas uz Pasūtītāja e-pasta kontaktadresi tiek nosūtīts apstiprinājums (pasūtījuma apstiprinājums). Operatora apstiprināts pasūtījums ir tam saistošs un to var grozīt tikai pamatojoties uz abpusēju vienošanos starp līgumslēdzējām pusēm. Operators ir tiesīgs noteikt administratīvo maksu par pasūtījuma grozījumiem.
 2. Algu analīzes cenu nosaka atbilstoši spēkā esošajai cenu lapai, kas ir publicēta Tīmekļa vietnē Algu analīzes pasūtījuma izdarīšanas dienā.
 3. Operators sniedz Algu analīzi tikai tad, kad ir samaksāta pasūtītās Algu analīzes cena.
 4. Pasūtītāja pienākums ir savlaicīgi samaksāt pasūtītās Algu analīzes cenu, veicot bankas pārvedumu uz Operatora bankas kontu, kas norādīts rēķinā. Turklāt Pasūtītājs ir tiesīgs apmaksāt rēķinu, izmantojot vienu no šīm metodēm: Stripe, PayPal sistēmu.
 5. Ja Pasūtītājs kavē maksājumu, Operators ir tiesīgs noteikt kavējuma procentus 0,1% apmērā no kavējuma summas par katru kavējuma dienu; turklāt Operators ir tiesīgs līdz rēķina summas pilni apmaksai apturēt pakalpojumu sniegšanu. Ja Pasūtītāja kavējums pārsniedz 30 dienas, Operators ir tiesīgs nodot prasību parādu piedzīšanas aģentūrai, ar kuru tas sadarbojas. Parādu piedziņas izmaksas tiks iekļautas Operatora prasībā.
 6. Visus iebildumus attiecībā uz izsniegtajiem rēķiniem, kuru rezultātā tiek ierobežotas Operatora tiesības iesniegt prasību pret Pasūtītāju, Pasūtītājs iesniedz Operatoram rakstveidā 7 dienu laikā no šī rēķina saņemšanas dienas.
 7. Operators atmaksā Pasūtītājam naudas summas tikai, ja katra no tām pārsniedz € 0,50.

Saistītie noteikumi

 1. Operators nav atbildīgs par tiešu vai netiešu kaitējumu, ko rada Algu analīzes rezultātu izmantošana. Operators dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Algu analīzes rezultāti tiek apstrādāti pamatojoties uz ticamiem, pareiziem un reālai situācijai atbilstošiem datiem; tomēr tas negarantē Algu analīzes absolūtu precizitāti un pilnīgumu. Algu analīze pēc dabas ir statistiska.
 2. Operators nav atbildīgs par jebkuru lietotājvārda un paroles ļaunprātīgu izmantošanu no nepilnvarotu personu puses, nedz arī par jebkuru izrietošu kaitējumu vai jebkurām trešo pušu prasībām, ko rada šāda ļaunprātīga izmantošana.
 3. Pasūtītājs apliecina, ka Algu analīze (vai tās rezultāti) ir autordarbs un to aizsargā Autortiesību likums vai citi līdzīgi likumi, kas ir spēkā ārvalstīs. Operatora rīcībā ir derīga licence vai citas iesaistīto personu (autoru vai personu, kas izmanto autora īpašumtiesības) atļaujas izmantot šādus autordarbus, vai tas ir tieši pilnvarots izmantot autora īpašumtiesības saskaņā ar Autortiesību likumu, t.i., sniegt piekrišanu šādu darbu turpmākai izmantošanai. Pasūtītājs apliecina, ka daļu no Algu analīzes var veidot datubāze, ko sagatavojis Operators vai cita persona, uz kuru attiecas autortiesības un ko aizsargā Autortiesību likums.
 4. Algu analīzes Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt pretenzijas par kļūdām, kas radušās Operatora vainas dēļ. Ņemot vērā Algu analīzes statistisko dabu, Pasūtītājs nav tiesīgs izvirzīt pretenzijas pret Algu analīzes rezultātu saturu. Jebkuras pretenzijas ir jāiesniedz 14 dienu laikā no datuma, kad Pasūtītājs ir atklājis vai varētu būt atklājis kļūdu. Pasūtītājs var iesniegt pretenzijas rakstveidā, nosūtot vēstuli uz Operatora norādīto adresi vai nosūtot e-pastu uz adresi: [email protected].
 5. Pasūtītājs piekrīt izmantot savu elektronisko kontaktinformāciju tiešā mārketinga mērķiem saistībā ar Operatora un tā sadarbības partneru precēm vai pakalpojumiem.
 6. Operators saglabā tiesības grozīt un papildināt VN, nekavējoties informējot Pasūtītāju, publicējot izmaiņas Tīmekļa vietnē un norādot datumu, no kura šīs izmaiņas stājas spēkā. Sākotnējie VN zaudē spēku, līdzko spēkā stājas jaunie VN.
 7. Visas attiecības, kas nav noteiktas Līgumā un/vai VN, regulē Slovākijas Republikas likumi.
 8. Gadījumā, ja starp Līguma noteikumiem un VN ir pretrunas, par noteicošajiem uzskata Līguma noteikumus. VN vai to daļas var tikt dzēstas tikai ar līgumslēdzēju pušu savstarpēju rakstisku vienošanos.

Šie VN stājas spēkā 2020. gada 3. novembris.

Salīdziniet savu algu Latvijā

Saņemiet bezmaksas personalizētu algu salīdzinājumu.

Salīdziniet savu algu