logo

Kā darbojas algu aptauja Algas.lv?

Algu aptaujas metodoloģija


Algas.lv ir algu aptauja, kas piedāvā atalgojuma informāciju darba ņēmējiem vairāk nekā 600 amatu pozīcijās. Amatu pozīciju saraksts atspoguļo darba tirgu Latvijā un tiek regulāri atjaunots, balstoties uz darba ņēmēju sniegto informāciju. Mājas lapu Latvijā pārvalda vadošais interneta personāla atlases uzņēmums Alma Career Latvia (iepriekš CV-Online Latvia). 

Šī algu aptauja tika izveidota 2007. gadā Slovākijā ar nosaukumu Merces.sk, kas tagad pieejama kā Platy.sk. Aptaujas datu iegūšanas, apstrādes un novērtēšanas metodoloģijas autors ir uzņēmums Profesia, spol.s.r.o. Šādu datu vākšanas metodi, izmantojot tiešsaistes algu aptauju, izmanto arī Baltijas valstīs - Latvijā (Algas.lv), Lietuvā (Manoalga.lt.) un Igaunijā (Palgad.ee), kā arī citās partnervalstīs. Metodoloģiju un tehnoloģiskos risinājumus atbalsta starptautiskais portāls Paylab.com.

Algu aptaujas mērķauditorija ir darba ņēmēji, kas vēlas salīdzināt savu atalgojumu, un darba devēji, kas rūpējas par to, lai darbiniekiem tiktu nodrošināts taisnīgs atalgojums.


1. Ievades dati

Aizpildot aptauju Algas.lv, darba ņēmējiem ir iespēja saņemt savas algas salīdzinājumu ar citiem tajā pašā amatā un reģionā strādājošajiem. Katrs aptaujas respondents, kurš aptaujā norāda savu informāciju, darba pieredzi norādītajā amata pozīcijā un kura dati ir derīgi, kļūst par aptaujas respondentu un saņem informāciju par algas salīdzinājumu ar vidējiem rādītājiem darba tirgū.  Aptaujas izlasi veido citi respondenti atbilstoši amata pozīcijai un reģionam. Ja respondents norāda, ka viņš nestrādā izvēlētajā amatā, viņš neskaitās kā respondents.

Respondentu dati ir derīgi vienu gadu. Visi aptaujā iegūtie dati ir anonīmi, ja vien respondents brīvprātīgi nenorāda savu e-pasta adresi, lai saņemtu algas salīdzinājumu nākotnē. Datu vākšanas un apstrādes procesā tiek pilnībā ievērota Vispārējā datu aizsardzības regula (GDPR) par personas datu apstrādi.

Algu aptaujā tiek apkopoti respondentu dati, atspoguļojot neto mēneša algas vērtību pilna laika nodarbinātībai. Aptaujā nav datu par pašnodarbinātām personām vai citiem nodarbinātības veidiem.


2. Izejas dati

Pirms aprēķina veikšanas, datu paraugs tiek "attīrīts". Pirmkārt, ekstrēmās summas (atalgojuma vērtības) tiek izfiltrētas, piemēram, alga 5 EUR/ mēnesī vai 5 miljoni EUR/ mēnesī. Otrais solis datubāzes datu "attīrīšanā" ir anketu dublikātu noteikšana. Trešais solis ir izslēgt anketas, kas neatbilst atalgojuma intervālam, ko nosaka iepriekšējie dati par konkrētām pozīcijām. Ekstremālo datu izņemšana ir balstīta aprēķinos par teorētisko algu amata pozīcijā noteiktā reģionā.

Algu aptauju dati, kas nokļuvuši pārbaudes procesā, iekļūst regresīvā statistikas modeļa datu kopā.


3. Regresīvais modelis

Algu aptauja aprēķina kopējo atalgojumu un pamatalgu, izmantojot kvantitatīvo regresiju. Tā ņem vērā sasaisti starp amatiem, reģioniem, uzņēmuma lielumu, izglītību, praksi un vecumu. Šī pārbaudītā metode ļauj aprēķināt algas vērtību pat ar mazu respondentu skaitu konkrētajā datu izlasē.

Regresijas modelis aprēķina attiecīgā amata algas vērtību, ja datubāzē ir vismaz 10 respondenti. Parasti tiek ņemts vērā respondentu skaits uz amata pozīciju pēdējo 12 mēnešu laikā, bet, ja tas nav pietiekams, tiek ņemti vērā dati par pēdējiem 24 vai 36 mēnešiem.

Regresijas modeļa rezultāti iedala uzņēmumus trīs grupās pēc to lieluma:

 • mazs (līdz 50 darbiniekiem)
 • vidējs (51 - 249 darbinieki)
 • liels (250 un vairāk darbinieki)

Pēc izglītības līmeņa regresīvais modelis izšķir:

 • pamata izglītība
 • vidējā izglītība
 • augstākā izglītība

Regresīvajā modelī darba pieredze tiek iedalīta trīs līmeņos:

 • jaunākais speciālists (līdz 2 gadu darba pieredze)
 • vidējā līmeņa speciālists (3-5 gadu darba pieredze)
 • vecākais speciālists (vairāk nekā 6 gadu darba pieredze)


4. Kādos gadījumos nav iespējams atrādīt rezultātus?

Neskatoties uz regresīvā modeļa izmantošanu, var gadīties, ka informāciju par atalgojumu noteiktā amata pozīcijā nebūs iespējams atrādīt. Tas var gadīties situācijās, kad respondnetu skaits ir nepietiekams, tāpēc regresīvais modelis šo algu aprēķinu novērtē kā neuzticamu.

Šādos gadījumos, salīdzinot algu, lietotājam tiek piedāvāts materiāls, kas sniedz padomus pārrunām par atalgojumu. Lietotājam ir iespēja pieprasīt automātisku algas salīdzināšanu, tiklīdz algas novērtēšana būs iespējama. Lai to izdarītu, lietotājam ir jāievada sava e-pasta adrese, uz kuru mēs nosūtīsim informāciju.


5. Algu pārskats Plus - darba ņēmējiem 

Algas.lv aptaujas pamatinformācija ir amata vidējā darba alga Latvijā. Pēc algu salīdzināšanas anketas aizpildīšanas, lietotājs iegūst bezmaksas algu salīdzinājumu. Rezultāti ir uzreiz redzami mājas lapā.

Katram lietotājam ir iespēja iegādāties plašāku pārskatu - Algu pārskats Plus, kas sniedz detalizētāku salīdzinājumu, balsoties uz mediānu un kvartilēm. Turklāt pārskats sniedz informāciju par algām atbilstoši darba pieredzei un izglītības līmenim, kā arī rāda arī nefinansiālos labumus attiecīgām amatu pozīcijām atbilstoši konkrētajam reģionam. Informācija par nefinansiālajiem labumiem tiek atspoguļota, ja pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijuši vismaz 10 respondenti.

Maksas pārskata versija darba ņēmējiem iekļauj arī padomus, kas varētu būt noderīgi pārrunām par atalgojumu. Viss algu pārskats satur vairāk nekā 20 lapas un ir piemērots tiem darba ņēmējiem, kuri gatavojas darba intervijai vai pārrunām ar vadību saistībā par atalgojuma izmaiņām. 

Lietotāji var iegādāties pārskatu, izmantojot PayPal vai dažādu banku saites.

Iegādātais algu pārskats tiek nosūtīts uz pasūtījuma veikšanas laikā norādīto lietotāja e-pasta adresi. 


6. Algu pārskats Pro - uzņēmumiem (darba devējiem) 

Algu pārskats Pro ir paredzēts darba devējiem. To ir iespējams iegādāties tiešsaistē, ievadot nepieciešamos datus. Algu pārskatā tiek ņemta vērā ne tikai amata pozīcija un reģions, bet arī prasības darba pieredzei un uzņēmuma lielumam. Profesionālais pārskats apkopo atalgojuma informāciju izvēlētajā amata pozīcijā, bet atšķirībā no Algu pārskata Plus, tas iever arī citus atlasītos parametrus. Rezultāts atspoguļo gan pamatalgu, gan kopējo neto atalgojumu. Papildus vidējās darba algas rādītājam, ir iespējams redzēt algas sadalījumu, kas izteikts ar pamata procentilēm:

 • 1. decile - 10% darbinieku nopelna mazāk par noteikto vērtību
 • 1. kvartile - 25% darbinieku nopelna mazāk par noteikto vērtību
 • Mediāna - puse darbinieku nopelna mazāk / vairāk par noteikto vērtību
 • 3. kvartile - 25% darbinieku nopelna vairāk par noteikto vērtību
 • 9. decile - 10% darbinieku nopelna vairāk par noteikto vērtību

Algu pārskats Pro ietver kopējā atalgojuma pamata procentiles atbilstoši individuālajiem rādītājiem (vienmēr attiecībā pret citiem ievadītajiem kritērijiem): 

 • atbilstoši darba pieredzei, 
 • atbilstoši izglītības līmenim, 
 • atbilstoši reģionam,
 • atbilstoši uzņēmuma lielumam, 
 • atbilstoši vecumam.

Visa iepriekš minētā informācija Algu pārskatā Pro tiek iegūta no regresīvā modeļa. Izmantojot standarta statistikas aprēķinus, kas balstīti uz darba ņēmēju sniegtajiem datiem, var aprēķināt to respondentu īpatsvaru, kuri saņem nefinansiālos papildlabumus. Tas iespējams, ja datubāzē ir vismaz 10 respondentu.

Tāpat var novērtēt, kāda respondentu daļa saņem mēneša algas pārējos komponentus: mainīgo algas daļu, Ziemassvētku prēmijas, 13. algu un kāda ir šo komponentu mediānas summa. Šī informācija var tikt atspoguļota, ja datubāzē ir vismaz 5 respondenti, kas atbilst izvēlētajai amata pozīcijai, reģionam, darba pieredzei, izglītības līmenim un uzņēmuma lielumam.

Algu pārskatu Pro iespējams iegādāties tiešsaistē, izmantojot PayPal un dažādu banku saites. Apmaksājot šādā veidā, PDF formāta pārskats automātiski tiek nosūtīts uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi. Pēc klienta pieprasījuma iespējams nosūtīt rēķinu bankas pāskaitījumam par izvēlēto pārskatu. Tādā gadījumā viss process, sākot no rēķina sagatavošanas līdz pārskata nosūtīšanai e-pastā, var aizņemt līdz divām darba dienām.


7. Algu rīks – algu datubāze uzņēmumiem (darba devējiem)

Biznesa klientiem ir arī iespēja iegādāties piekļūšanu visai datubāzei, lai varētu iegūt algu datus neierobežotam skaitam amata pozīciju.

Iegādājoties piekļuvi Algu rīkam, klients savā biznesa profilā var apkopot informāciju par atalgojumiem, izmantojot divas funkcijas: 

a) Algu salīdzināšana

b) Algu noteikšana

Lai arī rezultātu atspoguļošanas princips abos šajos moduļos ir tāds pats kā Algu pārskatā Pro, tomēr algu salīdzināšanas procesā sistēma sniedz ieteikumus par noteiktu amata pozīciju darbinieku atalgojuma nepieciešamajām izmaiņām. Pārskatus var saglabāt savā profilā, lai ar tiem varētu turpināt strādāt vēlāk, kā arī tos var arī eksportēt PDF formātā.

Lai iegādātos piekļuvi Algu rīkam, lūdzu sazinieties ar mums pa e-pastu: [email protected] vai zvaniet (+371) 67356110.


8. Pielāgotie algu pārskati

Algas.lv algu aptauja ļauj izveidot arī specifiskus algu pārskatus, balstoties uz dažādiem kritērijiem. Tādējādi tie bieži tiek izmantoti arī informācijai plašsaziņas līdzekļiem. Pieejamie dati un sistēmas funkcionalitāte piedāvā iespēju uzņēmumiem izveidot pielāgotus algu pārskatus. Lai iegūtu informāciju par šādiem pārskatiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: [email protected] vai zvaniet (+371) 67356110.


Salīdziniet savu algu Latvijā

Saņemiet bezmaksas personalizētu algu salīdzinājumu.

Salīdziniet savu algu